DuTei incasso

als uw klant niet op tijd betaalt


Blijft uw debiteur in gebreke met betalen, dan kunnen wij als incassobureau overgaan tot het opstarten van een incassoprocedure. Wij verzorgen op correcte wijze de volledige procedure, van het minnelijke tot en met het gerechtelijke traject. Van de eerste betalingsherinnering tot en met het vertegenwoordigen van u in de rechtszaal. Uiteraard respecteren wij altijd de relatie met uw klant.


No cure no pay

Wij nemen uw onbetwiste vorderingen van Nederlandse debiteuren altijd in behandeling op basis van no cure no pay. De incassokosten berekenen wij namelijk door aan uw debiteur.

Stuur vandaag nog uw vordering(en) naar ons. Wacht niet nóg langer op de betaling van uw facturen!

Bel voor meer informatie tijdens kantooruren naar 088 8810200 of mail nu nog naar incasso@dutei.nl. Hieronder vindt u ook nog meer informatie over de gehele incassoprocedure.

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden, tarieven en verwerkersovereenkomst van DuTei debiteuren downloaden.


Algemene Voorwaarden

          Tarieven

Verwerkersovereenkomst

 


 

Krijgen waar u recht op heeft!

De opdrachtgever betaalt géén kosten aan DuTei debiteuren bij het indienen van een incasso opdracht. Uw debiteur betaalt het factuurbedrag + wettelijke incassokosten + wettelijke rente rechtstreeks aan DuTei debiteuren. Incassokosten worden berekend aan de hand van de volgende wettelijke staffel indien u in uw algemene voorwaarden niet anders bedongen heeft:


 

• Wettelijke rente op jaarbasis voor handelstransacties bedraagt 8,00 % per 1 januari 2019
• Wettelijke rente op jaarbasis voor consumententransacties bedraagt 2,00 % per 1 januari 2015


DuTei debiteuren werkt volgens de wettelijk vastgelegde richtlijnen betreffende incassoprocedures.Het minnelijke traject

• Eerst dient er een pre-incassobrief verstuurd te worden aan de debiteur volgens de wettelijke normen. Dit is de zogenaamde WIK-brief (Wettelijke regeling Incasso Kosten). Deze moet verstuurd zijn door de opdrachtgever. Zo niet, dan wordt deze alsnog door DuTei debiteuren opgemaakt en verstuurd tegen een vast laag tarief dat aan de opdrachtgever wordt doorberekend. In de WIK-brief staat vermeld dat bij uitblijven van betaling er na 14 dagen incassokosten en rente in rekening gebracht zullen worden. De debiteur kan de vordering binnen deze termijn nog betwisten. Bovendien kan er een indien nodig een betalingsregeling getroffen worden.
• Na het verstrijken van deze 14 dagen wordt een 1e aanmaning verstuurd aan de debiteur met de eerder aangekondigde incassokosten en rente en een betalingstermijn van 14 dagen.
• Na het verstrijken van deze 14 dagen, wordt een 2e aanmaning aan de debiteur verstuurd met een geactualiseerd openstaand saldo inclusief incassokosten en de bijkomende rente en een betalingstermijn van 7 dagen.
• Na het verstrijken van deze 7 dagen volgt een 3e en laatste aanmaning met de aankondiging van gebruik van de mogelijke rechtsmiddelen na het verstrijken van 5 dagen.

De buitengerechtelijke procedure duurt dus maximaal 40 dagen.

Kennisgevingen en aanmaningen worden steeds per e-mail verstuurd naar de debiteur. Indien van de debiteur geen email bekend is, worden deze per post verstuurd. De portokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

DuTei debiteuren spreekt eigenhandig eventuele afbetalingsregelingen met debiteuren af tot maximaal zes betalingstermijnen van een maand. Heeft een debiteur langer de tijd nodig voor de betaling van de vordering, zullen wij altijd met de opdrachtgever in overleg treden alvorens hierop een akkoord te geven aan de debiteur.

Bij een betalingsregeling in termijnen met uw debiteur worden altijd eerst de wettelijke incassokosten + wettelijke rente door DuTei debiteuren ingehouden op de termijnbetalingen. Na elke betaling door de debiteur aan DuTei incasso wordt binnen enkele werkdagen dat deel van de hoofdsom aan de opdrachtgever afgedragen. 

Trekt u uw opdracht in tijdens de lopende buitengerechtelijke incassoprocedure, omdat uw debiteur bijvoorbeeld alsnog rechtstreeks aan u betaald heeft of om welke andere reden dan ook, dan brengen wij hiervoor vaste gestaffelde kosten bij u in rekening. Deze kosten worden in de incasso-overeenkomst genoemd.

 

Het gerechtelijke traject

Na het minnelijke traject volgt het gerechtelijke traject. Vanaf ingang van het gerechtelijke traject worden alle kosten, zoals kosten voor het opstellen van een dagvaarding, het betekenen van deze dagvaarding aan uw debiteur door een gerechtsdeurwaarder en alle overige gerechtelijke kosten, zoals bijvoorbeeld griffiekosten, altijd door DuTei debiteuren vóóraf bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten worden echter in het gerechtelijke traject bij de debiteur weer teruggevorderd.

Stuur uw vordering eenvoudig digitaal naar incasso@dutei.nl en deze wordt op zijn laatst de volgende werkdag bevestigd, waarna ook meteen de incassoprocedure opgestart wordt. Stuur ons alle betreffende contracten, facturen, uw algemene voorwaarden en alle correspondentie betreffende de vordering op de debiteur, zodat wij een zo volledig mogelijk dossier kunnen aanleggen en sterk staan in onderhandelingen met de debiteur.

U sluit géén overeenkomst met DuTei debiteuren voor een bepaalde tijd en verbindt zich ook niet aan een minimaal volume van incasso-opdrachten. Wij werken voor u in opdracht per ingestuurde vordering. U tekent slechts voor akkoord van de tarieven, de algemene voorwaarden en de verwerkersovereenkomst.

Laat uw vorderingen aan ons over, zonder dat u onverwacht kosten voorgeschoteld krijgt, om te krijgen waar u recht op heeft.

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden, tarieven en verwerkersovereenkomst van DuTei debiteuren downloaden.
 


Download hier onze flyer van DuTei incasso en de aanvullende informatie in pdf-formaat

 


Flyer DuTei incasso

          Aanvullende info